GDPR

VF HYDRAULICS, s.r.o., Družstevná 6, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 47335998 

______________________________________________________

ako prevádzkovateľ informačného systému zverejňuje za účelom dodržiavania spravodlivosti a transparentnosti voči dotknutým osobám toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov pod názvom 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

v zmysle článku 13 a príslušných recitálov Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“)

Účelmi spracúvania osobných údajov sú dôvody, pre ktoré sa spracúvajú osobné údaje dotknutých osôb (zamestnancov, klientov) v našich informačných systémoch na presne určených právnych základoch. Účely sú konkrétne určené, výslovne uvedené a oprávnené, pričom pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb dodržiavame zásadu zákonnosti podľa článku 6 a 9 Nariadenia.

Dotknuté osoby, o ktorých sú spracúvané osobné údaje v našich informačných systémoch pre konkrétne vymedzené účely si môžu uplatniť písomne alebo elektronicky nasledovné práva:

a)  Právo na prístup k osobným údajom – ide o právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú Vaše osobné údaje ako aj právo získať prístup k týmto údajom, a to v rozsahu účelov a doby spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, okruhu príjemcov, o postupe v každom automatickom spracúvaní, prípadne o následkoch takéhoto spracúvania. Ako prevádzkovateľ máme právo použiť všetky primerané opatrenia na overenie totožnosti dotknutej osoby, ktorá žiada o prístup k údajom, najmä v súvislosti s online službami a identifikátormi (článok 15, recitál 63, 64 Nariadenia).

b) Právo na opravu nesprávnych a doplnenie neúplných osobných údajov (článok 16, recitál 65 Nariadenia).

c) Právo na výmaz – „zabudnutie“ tých osobných údajov, ktoré už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali a spracúvali; pri odvolaní súhlasu, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva; pri nezákonnom spracúvaní; ak sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou informačnej spoločnosti (pri deťoch), a to za naplnenia podmienok uvedených v článku 17, recitál 65, 66 Nariadenia.

d) Právo na obmedzenie spracúvania je možné uplatniť, ak ako dotknutá osoba napadnete správnosť osobných údajov a ostatných náležitostí v zmysle článku 18, recitálu 67 Nariadenia, a to formou dočasného presunutia vybraných osobných údajov do iného systému spracúvania, zamedzenia prístupu používateľov k vybraným osobným údajom alebo dočasné odstránenie spracúvania.

e) Právo na prenosnosť osobných údajov je právo Vami poskytnuté osobné údaje do našich informačných systémov na základe súhlasu alebo plnenia zmluvy preniesť k ďalšiemu prevádzkovateľovi v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, pokiaľ je to technicky možné aj za naplnenia podmienok článku 20, recitálu 68 Nariadenia v prípade, ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami. Uplatňovaním

tohto práva nie je dotknutý článok 17 Nariadenia. Právo na prenosnosť údajov sa nevzťahuje na spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej nám ako prevádzkovateľovi.

f) Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy, máte ako dotknutá osoba právo podať v zmysle článku 77 Nariadenia sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR, ak sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, je v rozpore s Nariadením alebo zákonom o ochrane osobných údajov.

Ako dotknutá osoba máte tiež právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, taktiež ak je spracúvanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sledujeme ako prevádzkovateľ alebo tretia strana (okrem spracúvania vykonávanom orgánmi verejnej moci pri plnení ich úloh), s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú Vaše záujmy alebo základné práva a slobody ako dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov (najmä ak je dotknutou osobou dieťa).

VF HYDRAULICS, s.r.o., Družstevná 6, 031 01 Liptovský Mikuláš, prijala ako prevádzkovateľ informačného systému všetky primerané personálne, organizačné a technické opatrenia za účelom maximálnej ochrany Vašich osobných údajov s cieľom v čo najväčšej miere znížiť riziko ich zneužitia, úniku a podobne. V zmysle našej povinnosti vyplývajúcej z článku 34 Nariadenia Vám ako dotknutým osobám oznamujeme, že ak nastane situácia, že ako prevádzkovateľ porušíme ochranu Vašich osobných údajov spôsobom, ktorým pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, bez zbytočného odkladu Vám túto skutočnosť oznámime.

UPOZORNENIE:

Z dôvodu dodržiavania zásady minimalizácie sú všetky Vami poskytnuté osobné údaje nevyhnutnou zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania. Neposkytnutie povinných údajov nevyhnutných na uzatvorenie zmluvy môže mať za následok neuzavretie zmluvného vzťahu.

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s ochranou Vašich osobných údajov vrátane uplatnenia Vašich práv v zmysle Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov Vás prosíme, aby ste nás kontaktovali písomne alebo emailom:

Kontaktné údaje: VF HYDRAULICS, s.r.o., Družstevná 6, 031 01 Liptovský Mikuláš

e-mailová adresa: vfhydraulics@vfhydraulics.sk

Príloha k Zásadám ochrany osobných údajov

Personálna agenda zamestnancov
Účel spracúvania osobných údajov Plnenie povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovným pomerom alebo obdobným vzťahom (napríklad na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru), vrátane predzmluvných vzťahov. V rámci predmetného informačného systému dochádza k plneniu hlavného účelu aj prostredníctvom:a)  vedenia osobnej agendy zamestnancov v pracovnoprávnom pomere alebo inom obdobnom právnom vzťahu,b)  spracúvania agendy prijímania zamestnancov do pracovného pomeru a skončenia pracovného pomeru,c)  spracúvania potrebných štatistických výkazov,d)  zabezpečenie lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci a zdravotnej spôsobilosti na výkon práce.
Názov IS IS Personálna agenda zamestnancov
Právny základ Právnym základom spracúvania osobných údajov je Ústava Slovenskej republiky, zákon NR SR č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení, zákon NR SR č. 18 /2018 Z.z. O ochrane osobných údajov.
Kategórie príjemcov –      orgány verejnej moci, štátnej a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov-      sprostredkovateľ
Cezhraničný prenos OÚ Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie OÚ v zmysle Registratúrneho poriadku

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania  vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb

uchádzači o zamestnanie, zamestnanci, manželia alebo manželky zamestnancov, vyživované deti zamestnancov, rodičia vyživovaných detí zamestnancov, blízke osoby, bývalí zamestnanci
   
Mzdová agenda zamestnancov
Účel spracúvania osobných údajov Plnenie povinností zamestnávateľa vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov napríklad na základe pracovnej zmluvy alebo dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru. V rámci predmetného informačného systému dochádza k plneniu hlavného účelu aj prostredníctvom:a)   realizovania spracúvania miezd a vedenia príslušnej evidencie v zmysle mzdových predpisov,b)   vykonávania zrážky zo mzdy voči štátu a iným subjektom podľa príslušných zákonov,c)   prípravy podklady pre tvorbu rozpočtu v oblasti miezd,d)   vedenia mzdovej agendy zamestnancov prevádzkovateľa IS pre účely pracovnoprávne,  mzdové a pre účely nemocenského, zdravotného a sociálneho zabezpečenia a dane z príjmov zo závislej činnosti fyzických osôb v pracovnom pomere v zmysle Zákonníka práce a vedenia agendy pre potreby ich odmeňovania a s tým súvisiace úkony.
Názov IS IS Mzdová agenda zamestnancov
Právny základ Právnym základom spracúvania osobných údajov je Ústava Slovenskej republiky, zákon NR SR č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení, zákon NR SR č. 18 /2018 Z.z. O ochrane osobných údajov.
Kategórie príjemcov –      orgány verejnej moci, štátnej a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov, zdravotné poisťovne, doplnkové dôchodkové sporiteľne, doplnkové správcovské spoločnosti-      sprostredkovateľ
Cezhraničný prenos OÚ Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie OÚ v zmysle Registratúrneho poriadku

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania  vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb

uchádzači o zamestnanie, zamestnanci, manželia alebo manželky zamestnancov, vyživované deti zamestnancov, rodičia vyživovaných detí zamestnancov, blízke osoby, bývalí zamestnanci

 

Evidencia uchádzačov o zamestnanie
Účel spracúvania osobných údajov Vedenie databázy uchádzačov o zamestnanie, ktorí prevádzkovateľovi IS zaslali žiadosti o prijatie do zamestnanie, a to dobrovoľne, bez vypísaného výberového konania.
Názov IS IS Evidencia uchádzačov o zamestnanie
Právny základ Spracúvanie osobných údajov je povolené na základe súhlasu so spracúvaním osobných údajov uchádzača o zamestnanie v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia
Kategórie príjemcov Nie sú
Cezhraničný prenos OÚ Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie OÚ –        1 rok odo dňa zaslania životopisu uchádzača o zamestnanie

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania  vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb

uchádzači o zamestnanie

 

Ekonomicko – účtovná agenda
Účel spracúvania osobných údajov Spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb v rámci agendy – zmluvy, objednávky, spracovanie došlých faktúr a fakturácia odberateľom, styk s bankou, pokladne, sklady, investičný majetok a drobný majetok, zabezpečenie hotovostných príjmov a výdavkov.
Názov IS IS Ekonomicko – účtovná agenda
Právny základ Právny základ spracúvania osobných údajov v predmetnom IS predstavuje Zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky  v znení neskorších predpisov, Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákon NR SR  č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 222/2004 Z. z.  o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákon o ochrane osobných údajov a súvisiace právne predpisy v platnom znení, zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, zákonom  NR SR č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmu v znení neskorších predpisov, zákonom NR SR č. 461/2003  Z. z. o sociálnom poistení  v znení neskorších predpisov, zákonom NR SR  č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, Zákon NR SR č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon NR SR č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení o zmene a doplnení zákona NR SR č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve  a o zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  Zákon  č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, Zákon č.283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení jeho doplnkov.
Kategórie príjemcov –         orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov-         sprostredkovateľ
Cezhraničný prenos OÚ Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie OÚ v zmysle Registratúrneho poriadku   

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania  vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb

fyzické osoby – zamestnanci prevádzkovateľa, fyzické osoby – odberatelia, dodávatelia, zamestnanci dodávateľov a odberateľov, zástupcovia dodávateľov a odberateľov

 

Právne vzťahy
Účel spracúvania osobných údajov Zabezpečenie vedenia právnej agendy (napr. vybavovanie opravných prostriedkov, vybavovanie súdnych sporov, zastupovanie v právnych veciach, uplatňovanie rozhodnutí o náhradách škôd, vymáhanie náhrad škôd, uplatňovanie záväzkov zo zmlúv, navrhovanie opatrení s organizačno-právnym dosahom, atď.).
Názov IS IS Právne vzťahy
Právny základ Právny základ spracúvania osobných údajov predstavuje Zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky  v znení neskorších predpisov, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky  zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok, Zákon NR SR č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon, Zákon NR SR č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok, Zákon SNR č. 71/1967 Správny poriadok, Zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon NR SR               č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon NR SR č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov, Zákon NR SR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení – zákon č. 586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon o ochrane osobných údajov a súvisiace právne predpisy v platnom znení.
Kategórie príjemcov –        súdy, OČTK, exekútorské úrady,-        orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov
Cezhraničný prenos OÚ Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie OÚ v zmysle registratúrneho poriadku

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania  vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb

zamestnanci prevádzkovateľa, bývalí zamestnanci – dlžníci, klienti/zákazníci prevádzkovateľa – dlžníci, protistrany v sporoch, iné fyzické osoby v postavení účastníkov konania

 

Agenda spoločnosti  
Účel spracúvania osobných údajov Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je vedenie evidencie obchodnej spoločnosti, obchodného a živnostenského registra, vypracovávanie zmlúv, čestných prehlásení, príprava a zabezpečenie poverení, plnomocenstiev.
Názov IS IS Agenda spoločnosti
Právny základ Právny základ pre spracovanie osobných údajov je Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Kategórie príjemcov –         orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov
Cezhraničný prenos OÚ Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie OÚ 5 až 10 rokov

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania  vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb

členovia vedenia spoločnosti

 

Evidencia zástupcov dodávateľov a odberateľov 
Účel spracúvania osobných údajov Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je vedenie databázy zástupcov, respektíve zamestnancov dodávateľov a odberateľov z dôvodu plnenia ich pracovných, služobných a funkčných povinností a zabezpečenia plynulých dodávateľsko-odberateľských vzťahov.
Názov IS IS Evidencia zástupcov dodávateľov a odberateľov
Právny základ Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov je § 78 od. 3 zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Kategórie príjemcov Nie sú
Cezhraničný prenos OÚ Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie OÚ do 30 dní odo dňa ukončenia dodávateľsko – odberateľských vzťahov

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania  vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb

fyzická osoba – zástupca (zamestnanec) dodávateľa, odberateľa

 

Evidencia SZČO 
Účel spracúvania osobných údajov Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je príprava a vedenie dodávateľsko – odberateľských vzťahov so samostatne zárobkovo činnými osobami. V rámci predmetnej agendy sú vedené zmluvné vzťahy, faktúry a objednávky, evidencia dodávok a odberov tovarov, služieb a pod.
Názov IS IS Evidencia SZČO
Právny základ Právny základ pre spracúvanie osobných údajov je zmluva medzi prevádzkovateľom a SZČO povolená Ústavou Slovenskej republiky, Občianskym zákonníkom, Obchodným zákonníkom, Zákon č. 455/1991 Zb., Zákonom o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) a  súvisiacimi právnymi predpismi.
Kategórie príjemcov Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov.
Cezhraničný prenos OÚ Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie OÚ 10 rokov po skončení zmluvného vzťahu (dôvodom je evidencia v účtovnej agende)

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania  vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb

odberateľ/dodávateľ – samostatne zárobkovo činná osoba

 

Uplatňovanie práv dotknutých osôb  
Účel spracúvania osobných údajov Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je vybavovanie žiadostí fyzických osôb smerujúcich k uplatňovaniu ich práv ako dotknutých osôb v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb  pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.
Názov IS IS Uplatňovanie práv dotknutých osôb
Právny základ Právny základ pre spracúvanie osobných údajov je Čl. 6 ods. 1 písm. c), v súlade s čl. 15 až 22 a 34 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb  pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.
Kategórie príjemcov –         orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov
Cezhraničný prenos OÚ Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie OÚ 1 rok odo dňa vybavenia žiadosti

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania  vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb

fyzická osoba, ktorá sa ako dotknutá osoba v rámci prevádzkovateľom vymedzených účelov obráti na prevádzkovateľa so žiadosťou uplatniť svoje práva

 

Správa registratúry, evidencia došlej a odoslanej pošty   
Účel spracúvania osobných údajov Správa registratúry ako riadna evidencia záznamov (vedenie úplnej a presnej evidencie záznamov v registratúrnom denníku, vedenie registrov a indexov záznamov), riadne vyraďovanie spisov (záznamov), zabezpečenie plánovitého vyraďovania spisov (záznamov), ktoré nie sú potrebné pre ďalšiu činnosť a uplynuli lehoty ich uloženia, evidencia došlej a odoslanej pošty, komunikácia prostredníctvom elektronickej schránky.
Názov IS IS Správa registratúry
Právny základ Spracúvanie osobných údajov je povolené zákonom NR SR č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a zákonom č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Govermente)
Kategórie príjemcov –         orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov
Cezhraničný prenos OÚ Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie OÚ V zmysle registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania  vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb

fyzické osoby – odosielatelia a prijímatelia korešpondencie, fyzické osoby – majiteľ elektronickej schránky a ním určené oprávnené osoby

 

Zmluvné vzťahy    
Účel spracúvania osobných údajov V rámci predmetného informačného systému dochádza k spracúvaniu osobných údajov fyzickej osoby ako jednej zo zmluvných strán. V IS Zmluvné vzťahy dochádza k pripravovaniu zmluvných vzťahov v rámci dodávateľsko–odberateľských vzťahov.
Názov IS IS Zmluvné vzťahy
Právny základ Spracúvanie osobných údajov je povolené zákonom Ústava Slovenskej republiky, zákon SNR č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, zákon SNR  č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a súvisiace právne predpisy.
Kategórie príjemcov Nie sú
Cezhraničný prenos OÚ Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie OÚ v zmysle registratúrneho poriadku

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania  vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb

Fyzické osoby – zmluvná strana

 

Agenda BOZP zamestnancov
Účel spracúvania osobných údajov Komplexné zabezpečenie BOZP a PO, a s tým súvisiace úkony ako vedenie evidencie a registrácie pracovných úrazov, riešenie pracovných úrazov, evidencia z vykonaných kontrol dodržiavania predpisov BOZP a PO, školenia zamestnancov a podobne.
Názov IS IS Agenda BOZP zamestnancov
Právny základ Právny základ spracúvania osobných údajov v predmetnom IS predstavuje zákon č. zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene                     a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Vyhláška č. 500/2006 Z. z. MPSVaR, ktorou sa ustanovuje vzor Záznamu o registrovanom pracovnom úraze, zákon NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi, v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacie predpisy.
Kategórie príjemcov –        sprostredkovateľ na BOZP a PO-        orgány verejnej moci, štátnej a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov
Cezhraničný prenos OÚ Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie OÚ v zmysle registratúrneho poriadku

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania  vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb

zamestnanci prevádzkovateľa

 

Kamerový systém monitorujúci priestory prístupné verejnosti     
Účel spracúvania osobných údajov Monitorovanie priestorov prístupných verejnosti z dôvodu ochrany majetku a zdravia prevádzkovateľa.
Názov IS IS Kamerový systém monitorujúci priestory prístupné verejnosti     
Právny základ Oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Hlavným oprávneným záujmom je ochrana majetku a bezpečnosti prevádzkovateľa a dotknutých osôb.
Kategórie príjemcov –        orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov
Cezhraničný prenos OÚ Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie OÚ 15 dní odo dňa nasledujúcom po dni, v ktorom bol záznam vyhotovený

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania  vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb

fyzické osoby, ktoré vstúpili do priestorov prevádzkovateľa, ktoré sú prístupné verejnosti

 

Kamerový systém monitorujúci priestory neprístupné verejnosti     
Účel spracúvania osobných údajov Monitorovanie priestorov neprístupných verejnosti z dôvodu ochrany majetkových, finančných a iných záujmov prevádzkovateľa.
Názov IS IS Kamerový systém monitorujúci priestory neprístupné verejnosti     
Právny základ Oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia.
Kategórie príjemcov –        orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov
Cezhraničný prenos OÚ Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie OÚ 15 dní odo dňa nasledujúcom po dni, v ktorom bol záznam vyhotovený

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania  vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb

fyzické osoby, ktoré vstúpili do priestorov prevádzkovateľa, ktoré nie sú prístupné verejnosti

 

Monitoring zamestnancov      
Účel spracúvania osobných údajov Monitorovanie zamestnancov z dôvodu sledovania dodržiavania pracovnej disciplíny v zmysle § 13 ods. 4 Zákonníka práce, a to prostredníctvom monitorovania kamerovým systémom a monitorovania prostredníctvom GPS systému za účelom ochrany bezpečnosti, odhaľovania kriminality a ochrany majetku.
Názov IS IS Monitoring zamestnancov
Právny základ Právny základ spracúvania osobných údajov v predmetnom IS predstavuje § 13 ods. 4 Zákonníka práce.
Kategórie príjemcov –     kontrolné orgány, orgány štátnej správy, orgány verejnej moci a verejnej správy a iné osoby, v rámci poskytovanej súčinnosti a iné oprávnené subjekty
Cezhraničný prenos OÚ Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie OÚ 15 dní odo dňa nasledujúcom po dni, v ktorom bol záznam vyhotovený

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania  vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb

zamestnanci prevádzkovateľa

 

Prevádzkovateľ        
Účel spracúvania osobných údajov Propagácia prevádzkovateľa na webovom sídle a faceboovej stránke  prevádzkovateľa so zámerom budovať jeho dobré meno, a to prostredníctvom zverejňovania fotografií a informácií o spoločnosti, zverejňovania fotografi z výroby a ďalších priestorov prevádzkovateľa, zverejňovania informácií a fotografií z organizovaných podujatí a aktivít prevádzkovateľa.
Názov IS IS Prevádzkovateľ
Právny základ Súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, pričom dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.
Kategórie príjemcov Nie sú
Cezhraničný prenos OÚ Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie OÚ 1 rok odo dňa skončenia účelu spracúvania / 30 dní od odvolania súhlasu (ak je to technicky možné)

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania  vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb

Zamestnanci prevádzkovateľa a klienti / zákazníci prevádzkovateľa

 

Reklamácie       
Účel spracúvania osobných údajov Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je plnenie úloh spojených s evidenciou a vybavovaním reklamácií tovarov a služieb poskytovaných prevádzkovateľom.
Názov IS IS Reklamácie
Právny základ Právny základ spracúvania osobných údajov v predmetnom IS predstavuje čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia – spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti vybaviť reklamáciu podľa zákona č NR SR č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.
Kategórie príjemcov Nie sú
Cezhraničný prenos OÚ Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie OÚ v zmysle registratúrneho poriadku

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania  vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb

zákazníci, klienti prevádzkovateľa

 

Agenda PZS zamestnancov
Účel spracúvania osobných údajov Plnenie povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovným pomerom alebo obdobným vzťahom (napríklad na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru) vrátane agendy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. V rámci predmetného informačného systému dochádza k plneniu hlavného účelu aj prostredníctvom komplexného zabezpečenia primárnej starostlivosti o zdravie zamestnancov na pracovisku v zmysle platnej legislatívy z dôvodu prevencie chorôb z povolania, pracovných úrazov a udržanie pracovnej a funkčnej spôsobilosti zamestnancov v priebehu ich zamestnania (práceschopnosti).
Názov IS IS Agenda PZS zamestnancov
Právny základ Právny základ spracúvania osobných údajov v predmetnom IS predstavuje zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, zákon  č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 458/2006 Z. z.                           o podrobnostiach o rozsahu  a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby, o zložení tímu odborníkov, ktorí ju vykonávajú, a o požiadavkách na ich odbornú spôsobilosť, vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií, Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 208/2014 Z. z.  o podrobnostiach o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby, o zložení tímu odborníkov, ktorí ju vykonávajú a o požiadavkách na ich odbornú spôsobilosť.
Kategórie príjemcov –        sprostredkovateľ na PZS,-        orgány verejnej moci, štátnej a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov.
Cezhraničný prenos OÚ Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie OÚ 3 až 10 rokov

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania  vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb

Zamestnanci prevádzkovateľa

 

INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV – PREDAJ TOVARU

PREVÁDZKOVATEĽ

Obchodné meno: VF HYDRAULICS, s.r.o.
Sídlo: Družstevná 6, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 47335998
Zastúpená: Imrich Valušiak – konateľ
Ladislav Feketík – konateľ

Osoba oprávnená konať vo veciach komunikácie: Imrich Valušiak, vfhydraulics@vfhydraulics.sk

(ďalej aj len „spoločnosť“ alebo „prevádzkovateľ“)

týmto v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej aj len „nariadenie GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v platnom znení (ďalej aj len „zákon o ochrane osobných údajov“), poskytuje nasledovné informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov:

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje dotknutých osôb za účelom:

A) Predaj tovaru na základe objednávky a vystaveného daňového dokladu

 • kde právny základ spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom tvorí plnenie zmluvy vrátane predzmluvných vzťahov
 • príjemcovia osobných údajov spracovávaných prevádzkovateľom sú nasledovné subjekty: subjekty poskytujúce poštové služby, kuriérske služby
 • poskytovanie osobných údajov o Vás ako dotknutej osobe prevádzkovateľovi je zmluvnou požiadavkou. Ako dotknutá osoba ste povinný poskytnúť svoje osobné údaje prevádzkovateľovi, v opačnom prípade nebude prevádzkovateľovi umožnené plnenie zmluvy
 • prevádzkovateľ je oprávnený uchovávať osobné údaje len počas  doby trvania zmluvného vzťahu  desať rokov po jeho ukončení

B) Vybavovanie reklamácií

 • kde právny základ spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom tvorí splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa vyplývajúcej mu zo zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo mimo prevádzkové priestory
 • príjemcovia osobných údajov spracovávaných prevádzkovateľom sú nasledovné subjekty: Slovenská obchodná inšpekcia
 • poskytovanie osobných údajov o Vás ako dotknutej osobe prevádzkovateľovi je zákonnou požiadavkou, a ako dotknutá osoba ste povinný poskytnúť svoje osobné údaje prevádzkovateľovi, v opačnom prípade nebude prevádzkovateľovi umožnené plnenie práv, povinností, záväzkov z osobitných zákonov ukladajúcich povinnosti prevádzkovateľovi ako dodávateľovi uvedených v zodpovedajúcej časti „právny základ“
 • prevádzkovateľ je oprávnený uchovávať osobné údaje len počas doby vybavovania reklamácie a desať rokov po jej ukončení

C) Vystavenie, evidencia daňových dokladov

 • kde právny základ spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom tvorí splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa vyplývajúcej mu zo zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
 • príjemcovia osobných údajov spracovávaných prevádzkovateľom sú nasledovné subjekty: príslušný daňový úrad
 • poskytovanie osobných údajov o Vás ako dotknutej osobe prevádzkovateľovi je zákonnou požiadavkou, a ako dotknutá osoba ste povinný poskytnúť svoje osobné údaje prevádzkovateľovi, v opačnom prípade nebude prevádzkovateľovi umožnené plnenie práv, povinností, záväzkov z osobitných zákonov ukladajúcich povinnosti prevádzkovateľovi ako dodávateľovi uvedených v zodpovedajúcej časti „právny základ“
 • prevádzkovateľ je oprávnený uchovávať osobné údaje len počas doby vymedzenej osobitným zákonom, na základe ktorého prevádzkovateľ osobné údaje spracúva, v spojení so zákonom č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, t.j. 10 rokov

D) Plnenia povinností dodávateľa vyplývajúcich zo zákona č. 40/1964Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

 • kde právny základ spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom tvorí splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa vyplývajúcej mu zo zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
 • príjemcovia osobných údajov spracovávaných prevádzkovateľom sú nasledovné subjekty: subjekty poskytujúce poštové služby, kuriérske služby
 • poskytovanie osobných údajov o Vás ako dotknutej osobe prevádzkovateľovi je zákonnou požiadavkou, a ako dotknutá osoba ste povinný poskytnúť svoje osobné údaje prevádzkovateľovi, v opačnom prípade nebude prevádzkovateľovi umožnené plnenie práv, povinností, záväzkov z osobitných zákonov ukladajúcich povinnosti prevádzkovateľovi ako dodávateľovi uvedených v zodpovedajúcej časti „právny základ“
 • prevádzkovateľ je oprávnený uchovávať osobné údaje len počas doby vymedzenej osobitným zákonom, na základe ktorého prevádzkovateľ osobné údaje spracúva, v spojení so zákonom č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, t.j. 10 rokov

E) Mimosúdne a súdne vymáhanie pohľadávok spoločnosti voči dlžníkom

 • kde právny základ spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom tvorí splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa vyplývajúcej mu zo zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov, zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov
 • príjemcovia osobných údajov spracovávaných prevádzkovateľom sú nasledovné subjekty: súdy, exekútori, advokáti, mediátori, subjekty poskytujúce poštové služby, kuriérske služby
 • poskytovanie osobných údajov o Vás ako dotknutej osobe prevádzkovateľovi je zákonnou požiadavkou, a ako dotknutá osoba ste povinný poskytnúť svoje osobné údaje prevádzkovateľovi, v opačnom prípade nebude prevádzkovateľovi umožnené plnenie práv, povinností, záväzkov z osobitných zákonov ukladajúcich povinnosti prevádzkovateľovi ako dodávateľovi uvedených v zodpovedajúcej časti „právny základ“
 • prevádzkovateľ je oprávnený uchovávať osobné údaje len počas doby trvania exekučného, súdneho, mediačného a/alebo rozhodcovského konania, podľa toho, ktorá udalosť nastane skôr, a desať rokov po jeho ukončení.

Prenos osobných údajov spracovávaných prevádzkovateľom do tretej krajiny a/alebo medzinárodnej organizácie sa neuskutočňuje.

Prevádzkovateľ neuskutočňuje automatické rozhodovanie, ani profilovanie v zmysle nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov.

Ako dotknutá osoba máte nasledovné práva:

a)      právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa Vás ako dotknutej osoby,

b)      právo na opravu osobných údajov

c)      právo na vymazanie osobných údajov

d)      právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

e)      právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov

f)       právo na prenosnosť osobných údajov

g)      právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

h)      právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona o ochrane osobných údajov

i)       právo namietať voči automatickému individuálnemu rozhodovaniu vrátane profilovania

Vyššie uvedené práva dotknutej osoby si môžete uplatniť formou žiadosti adresovanou spoločnosti elektronicky na emailovú adresu prevádzkovateľa, telefonicky na telefónne číslo prevádzkovateľa, zaslaním písomného oznámenia na adresu sídla prevádzkovateľa, osobným doručením oznámenia spoločnosti v mieste sídla prevádzkovateľa, uvedené v záhlaví tejto informácie.

„Informáciu o spracúvaní osobných údajov vo vzťahu k predaju tovaru je naša spoločnosť oprávnená meniť, dopĺňať, aktualizovať za účelom zabezpečenia jeho súladu správnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov v ich platnom znení.

Liptovský Mikuláš, dňa 25.05.2018

Imrich Valušiak – konateľ

 

INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV – KAMEROVÝ SYSTÉM

Prevádzkovateľ

Obchodné meno: VF HYDRAULICS, s.r.o.

Sídlo: Družstevná 6, 031 01 Liptovský Mikuláš

IČO: 47335998

Zastúpená: Imrich Valušiak – konateľ

Ladislav Feketík – konateľ

Osoba oprávnená konať vo veciach komunikácie: Imrich Valušiak, vfhydraulics@vfhydraulics.sk, 0949 223 401

(ďalej aj len „spoločnosť“ alebo „prevádzkovateľ“)

 týmto v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej aj len „nariadenie GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v platnom znení (ďalej aj len „zákon o ochrane osobných údajov“), poskytuje nasledovné informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov:

 Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje nasledovnej kategórie: osobné údaje v podobe obrazového záznamu a prejavov osobnej povahy osôb nachádzajúcich sa v priestoroch monitorovaných kamerovým systémom prevádzkovateľa za účelom monitorovania priestorov prevádzkovateľa kamerovým systémom:

 • kde právny základ spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom tvorí oprávnený záujem prevádzkovateľa, ktorým je ochrana majetku, zdravia, bezpečnosti prevádzkovateľa, ako aj osôb nachádzajúcich sa v priestoroch prevádzkovateľa monitorovaných kamerovým systémom,
 • príjemcovia osobných údajov spracovávaných prevádzkovateľom sú nasledovné subjekty: poskytovatelia právnych služieb, orgány činné v trestnom konaní, súdy v prípade preukazovania, uplatňovania alebo obhajovania právnych nárokov prevádzkovateľa,
 • poskytovanie osobných údajov o dotknutej osobe prevádzkovateľovi sa uskutočňuje na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa,
 • prevádzkovateľ je oprávnený uchovávať osobné údaje len počas doby uchovávania záznamov z kamerového systému prevádzkovateľa, t.j. ak vyhotovené kamerové záznamy nie sú využité na účely trestného konania alebo konania o priestupkoch (max. 15 dní).

 Osobné údaje získané našou spoločnosťou pochádzajú z nasledovného zdroja: priamo od osôb nachádzajúcich sa v priestoroch monitorovaných kamerovým systémom prevádzkovateľa.

Prenos osobných údajov spracovávaných prevádzkovateľom do tretej krajiny a/alebo medzinárodnej organizácie sa neuskutočňuje.

Prevádzkovateľ neuskutočňuje automatické rozhodovanie, ani profilovanie v zmysle nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov.

Ako dotknutá osoba máte nasledovné práva:

a)      právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa Vás ako dotknutej osoby,

b)      právo na opravu osobných údajov

c)      právo na vymazanie osobných údajov

d)      právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

e)      právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov

f)       právo na prenosnosť osobných údajov

g)      právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

h)      právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona o ochrane osobných údajov

i)       právo namietať voči automatickému individuálnemu rozhodovaniu vrátane profilovania

Vyššie uvedené práva dotknutej osoby si môžete uplatniť formou žiadosti adresovanou spoločnosti elektronicky na emailovú adresu prevádzkovateľa, telefonicky na telefónne číslo prevádzkovateľa, zaslaním písomného oznámenia na adresu sídla prevádzkovateľa, osobným doručením oznámenia spoločnosti v mieste sídla prevádzkovateľa, uvedené v záhlaví tejto informácie.

„Informáciu o spracúvaní osobných údajov vo vzťahu ku kamerovému systému  je naša spoločnosť oprávnená meniť, dopĺňať, aktualizovať za účelom zabezpečenia jeho súladu správnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov v ich platnom znení.

Liptovský Mikuláš, dňa 25.05.2018

Imrich Valušiak – konateľ

 

SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

_________________________________________________________________________

(Titul, meno, priezvisko)

svojim podpisom udeľujem prevádzkovateľovi VF HYDRAULICS, s.r.o., Družstevná 6, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 47335998,(ďalej len: „prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov pre účel vedenia databázy uchádzačov o zamestnanie, ktorí prevádzkovateľovi zaslali žiadosti o prijatie do zamestnania, a to dobrovoľne, bez vypísaného výberového konania, a to v rozsahu:

 

–          meno, priezvisko, rodné meno, titul,

–          vzdelanie a odborná spôsobilosť,

–          pracovná prax,

–          zamestnanie, pracovné zaradenie, funkcia,

–          priebeh predchádzajúcich zamestnaní,

–          dátum narodenia, miesto narodenia, okres narodenia,

–          trvalý pobyt, prechodný pobyt, predchádzajúci pobyt,

–          rodinný stav,

–          telefonický kontakt,

–          číslo OP, resp. cestovného dokladu,

–          iné identifikačné údaje,

–          výpis z registra trestov,

–          osvedčenie o získanom vzdelaní v odbore,

–         ďalšie údaje uvedené v žiadateľom zaslaných dokumentoch (životopis, prílohy, atď.).

ƒ Súhlasím                                                                                                      ƒ Nesúhlasím

 

Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov je slobodne daným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným prejavom mojej vôle, ktorý udeľujem na obdobie 1 roka odo dňa zaslania životopisu uchádzača o zamestnanie. Po uvedenej lehote budú Vaše osobné údaje mechanicky zlikvidované (skartované) a nebudú ďalej spracúvané v žiadnej databáze.

 Pred udelením súhlasu som bol/-a informovaný/-á o nasledujúcich skutočnostiach:

 • moje osobné údaje nebudú poskytované príjemcom.
 • moje osobné údaje, ktorých poskytnutie je dobrovoľné, budú uchovávané počas obdobia platnosti súhlasu a nebudú spracúvané na žiaden iný účel, než na ten, na ktorý boli získané.
 • ako dotknutá osoba mám právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k mojim osobným údajom, ktoré sa ma týkajú, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov.
 • v odôvodnenom prípade mám ako dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
 • beriem na vedomie, že cezhraničný prenos mojich osobných do tretej krajiny sa neuskutočňuje.
 • beriem na vedomie, že nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania.

 

 Svoje právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, môžem ako dotknutá osoba uplatniť nasledujúcimi spôsobmi:

a) emailovou žiadosťou zaslanou na adresu: vfhydraulics@vfhydraulics.sk  alebo

b) zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa s uvedením textu „GDPR – odvolanie súhlasu“ na obálke.

Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

V Liptovskom Mikuláši, dňa ……………………………..

___________________________

podpis dotknutej osoby